Tin tức

Tháng 8-2014 đưa Tòa nhà Quốc hội vào sử dụng 5

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ xây dựng nhà Quốc hội. Theo đó, đến nay hạng mục Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ...
17/09/2014

Tháng 8-2014 đưa Tòa nhà Quốc hội vào sử dụng 4

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ xây dựng nhà Quốc hội. Theo đó, đến nay hạng mục Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ...
17/09/2014

Tháng 8-2014 đưa Tòa nhà Quốc hội vào sử dụng 3

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ xây dựng nhà Quốc hội. Theo đó, đến nay hạng mục Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ...
17/09/2014

Tháng 8-2014 đưa Tòa nhà Quốc hội vào sử dụng 2

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ xây dựng nhà Quốc hội. Theo đó, đến nay hạng mục  Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng vừa có báo cáo về tiến độ...
17/09/2014